Arbetssätt

Projektinriktat arbetssätt

Vi arbetar med ett projektinriktat arbetssätt där barnen får utforska och lära sig nya saker tillsammans med andra på ett lekfullt sätt. Detta arbetssätt möjliggör för barnen att bredda sina erfarenheter och utforska utifrån sina förutsättningar i ett socialt sammanhang. 

Vår uppgift är att utmana barnen och se till att barnen ges möjlighet att komma vidare i sitt undersökande och kunskapsinhämtande. Det gör vi bäst genom att ställa öppna frågor och lyssna nyfiket på barnen.

Vi kan utmana barnen genom att exempelvis ställa andra/nya frågor, hjälpa barnet att söka efter information i en bok eller på internet, fråga en kompis eller annan vuxen. Att utmana kan också vara att tillföra eller förändra något i miljön. Vår uppgift är inte att göra ”jobbet” åt barnen utan vår uppgift är att hjälpa och stötta barnen att komma vidare i sitt undersökande och kunskapsinhämtande.

Dialogisk Högläsning

Vi arbetar med dialogisk högläsning som är ett interaktivt arbetssätt där barnen tillsammans med andra kommer lära sig hur man förhåller sig till texter och deras innehåll och hur man gör när man tolkar oklarheter eller otydligheter.

 

Dialogisk högläsning stödjer barnens tankeutveckling och därmed deras språkliga förmåga.

Estetiska uttryckssätt

Estetik i förskolan kan sammanfattas som skapande med hjälp av olika uttrycksformer. I förskolans verksamhet utgör estetiken å ena sidan ett innehåll och å andra sidan centrala metoder för lärande.


Bild och form, drama, sång, dans, rörelse, musik och digitalisering. För oss har estetiska uttryckssätt en central roll och är ett viktigt och väl använt verktyg där barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen.  Estetiska uttryckssätt är även en möjlighet för oss att bland annat återbruka och arbeta för en hållbar utveckling i förskolan.

Läslyft

Alla som arbetar på Norrtälje Förskolor utbildar sig inom Läslyftet för förskolan. Utbildningen baseras på aktuell forskning inom språk-, läs- och skrivutveckling. 

Läslyftet för förskolan handlar inte bara om att läsa. Det handlar om att erbjuda både de yngre och de äldre barnen tillfällen att utveckla språket. Vi vill skapa förutsättningar för alla barn att utveckla sina språk-, läs- och skrivkunskaper genom olika uttrycksformer, lekar och barnens egna berättelser.

Vi går nu in i femte året med Läslyftet, där vi fördjupar oss inom Flera språk i barngruppen. 

Tidigare år har vi arbetat med:

Läsa och Berätta, 2018/2019                                                             

Skapa och Kommunicera, 2019/2020

Språkutveckling genom naturvetenskap och teknik 2020/2021

Språkutveckling genom matematik 2021/2022

Flera språk i barngruppen 2022/2024