Barns rättigheter

På Norrtälje Förskolor AB ska man känna att det råder en tillåtande och positiv atmosfär där olikhet är en tillgång och respekt för varandra är en självklarhet.

Inga vuxna eller barn ska bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling.

Alla barn på våra förskolor ska ha samma möjlighet att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Alla ska känna att man blir sedd, hörd och bekräftad.

Klicka på bilden och läs mer om Barns rättigheter.